Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Sociální pohřeb a jeho zajištění


2. Základní informace k životní situaci
Nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního právního předpisu žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí, je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, případně vyloženy z dopravního prostředku.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o zajištění sociálního pohřbu podávají nejčastěji poskytovatelé zdravotních či sociálních služeb nebo pohřební služby, podat ji mohou i jiné fyzické či právnické osoby.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Odbor sociálních věci obdrží žádost o zajištění sociálního pohřbu, nejčastěji od poskytovatele zdravotních
či sociálních služeb nebo od pohřební služby. Přílohou žádosti je povinně List o prohlídce zemřelého, část A. Žádost by měla obsahovat: jméno a příjmení zemřelého, datum narození a datum úmrtí zemřelého, místo úmrtí zemřelého, adresu bydliště, údaj o státní příslušnosti zemřelého. Požádat o vyřízení sociálního pohřbu může také jiná fyzická či právnická osoba, je povinna přitom rovněž předat List o prohlídce zemřelého, část A, která náleží osobě zajišťující pohřbení. Povinnost informovat o úmrtí osoby blízké zemřelého nepřísluší obci, ale je v kompetenci lékaře provádějícího prohlídku těla zemřelého. Ten také oslovuje Policii ČR
v případě, že se jedná o zemřelého neznámé totožnosti nebo není-li mu známa osoba blízká zemřelému nebo nebylo možné osobu blízkou o úmrtí vyrozumět. Policie ČR pak osoby blízké vyhledá a informaci
o úmrtí zemřelého jim předá. Výjimku tvoří lidské pozůstatky osob, u nichž nebyla zjištěna totožnost, nebo jsou cizími státními příslušníky, a které mohou být pohřbeny pouze uložením do hrobu nebo hrobky.
V případě, že příslušným lékařem, Policií České republiky ani sociálním pracovníkem odboru sociálních věcí není zjištěna vhodná osoba, která by byla ochotna vypravit pohřeb, je po uplynutí lhůty 96 hodin od oznámení úmrtí vypraven sociální pohřeb na náklady obce.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobním jednáním s vedoucím oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí, popř. písemně
či telefonicky.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo: Městský úřad Třinec, odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Mgr. David Životský Tel: 558 306 363 E-mail: david.zivotsky@trinecko.cz Zástup: Jméno: Libuše Jurčíková Tel: 558 306 355 E-mail: libuse.jurcikova@trinecko.cz
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Platný občanský průkaz
* List o prohlídce zemřelého část A, která náleží osobě vypravující pohřeb
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
---
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
---
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Sociální pohřby se řeší až na výjimky (cizinec, nezjištěná totožnost) po uplynutí 96 hodinové lhůty
od oznámení úmrtí.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Vyhledané osoby blízké zemřelého.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Sdělení kontaktů na osoby blízké, pokud jsou známy, a sdělení informace, zda a se kterými osobami
z okruhu osob blízkých byla projednána možnost vypravení pohřbu a s jakým výsledkem.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: osp@trinecko.cz
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 297/2012 Sb. ze dne 5. září 2012, o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
---
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
---
19. Nejčastější dotazy
Vyplácí se sociální dávka na pohřebné?
Sociální dávka pohřebné ve výši 5.000 Kč se vyplácí na příslušné pobočce Úřadu práce ČR, oddělení Státní sociální podpory. Tato dávka náleží osobě, která vypravila pohřeb mrtvě narozenému dítěti anebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte (dítě ve věku do 26 let, které samo nezískává prostředky k vlastní obživě). Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení, a to na předepsaném formuláři MPSV. Je možné se sociálního pohřbu zúčastnit? Sociálního pohřbu není možné se účastnit, jedná se o bezobřadový pohřeb. Co se děje
s urnou po vypravení sociálního pohřbu? Vypravuje-li pohřeb obec, zajistí uložení lidských ostatků na hřbitov v souladu s § 92 odst. 2 nového občanského zákoníku, a pozůstalým oznámí na základě žádosti číslo hrobového místa.
20. Další informace
Kam odevzdat doklady zemřelého?
Občanský průkaz si obvykle ponechá matrika obecního úřadu v místě úmrtí, je možné jej odevzdat
i na matriku obecního úřadu v místě trvalého pobytu zemřelého. Průkaz zdravotní pojišťovny odevzdejte
na příslušnou pobočku pojišťovny. Řidičský průkaz odevzdejte na dopravní inspektorát. Cestovní pas odevzdejte na oddělení pasů a víz. Vyřízení pozůstalosti a dědictví: Matrika obecního úřadu zašle příslušnému obvodnímu soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého jeho úmrtní list. Soud pověří vyřízením pozůstalosti a dědictví notáře - soudního komisaře.
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha. http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
---
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci
24. Kontaktní osoba
Jméno: Mgr. David Životský Telefon: 558 306 363 Mobil:---
Funkce: vedoucí oddělení sociální pomoci
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
11.07.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
11.07.2014
27. Datum konce platnosti popisu
---
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku