Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Ztráty a nálezy


2. Základní informace k životní situaci

Problematiku ztrát a nálezů upravuje § 1052 - 1065 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nález obec vyhlásí na úřední desce, nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci. Ustanovení § 1059 OZ upřesňuje problematiku s nálezem zvířete. Je-li nalezeno zvíře určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal. Kreditní a platební karty, u kterých je majitel neznámý a nelze ho v evidenci pobytu zjistit, se odesílají příslušné instituci.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické a právnické osoby - nálezci a vlastníci.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. Kdo se domáhá vydání věci, musí ji popsat takovými znaky, kterými se rozezná od jiných věcí stejného druhu. Žadatel musí prokázat svou totožnost a jednoznačnou identifikaci ztracené věci. Po identifikaci a před vydáním nálezu je žadatel povinen uhradit obci vyčíslené náklady za opatrování věci a nálezné.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Převzetí proběhne na základě písemného "Záznamu o nálezu"- sepíše s nálezcem pracovnice podatelny.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, hospodářský úsek

Jméno: Jana Bolková Kancelář: 105 Tel: 558 306 109

E-mail: jana.bolkova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 14:30

Středa:

8:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 14:30
Pátek: 8:00 – 14:30

8. Jaké doklady je nutné mít sebou
  • Občanský průkaz
  • nebo jiný platný doklad totožnosti (cestovní pas, povolení k trvalému pobytu pro cizince)
  • případnou identifikaci k prokázání vlastnictví nalezené věci
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Záznam o nálezu, který musí obsahovat:

  • jméno a příjmení nálezce, u právnických osob jejich název
  • adresu trvalého pobytu nálezce, u právnických osob jejich sídlo a IČO
  • místo a den nálezu
  • popis nalezené věci.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se věc nebo výtěžek za ni získaný po zaplacení nákladů a nálezného.
  • Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které věc byla svěřena, vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Není.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), ustanovení § 1040 až § 1064.

16. Jaké jsou související předpisy

Nejsou.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Postup je specifikován v rozsahu ustanovení § 1040 - § 1064 OZ, opravné prostředky nejsou uvedeny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Řeší ustanovení § 1061 OZ - Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada ani nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo podle ustanovení uvedeného zákona o nálezu. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.

19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Není známo.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Není známo.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, hospodářské oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Jana Bolková Telefon: 558 306 109 Funkce: pracovnice odboru vnitřních věcí

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

21.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku