Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Shromažďování občanů


2. Základní informace k životní situaci

Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.
Shromáždění lze konat, bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení o zákazu konání shromáždění. Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Shromáždění může svolat občan České republiky starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (dále jen "svolavatel").

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení o shromáždění se podává písemně nebo osobně.

6. Na které instituci životní situaci řešit
 • Městský úřad Třinec - odbor vnitřních věcí, pokud se shromáždění koná v jeho územním obvodu,
 • obecní úřad obce zařazené do správního obvodu města Třince, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat (nepřesahuje-li místo konání shromáždění území obce),
 • Městský úřad Třinec (pověřený obecní úřad) - odbor vnitřních věcí, přesahuje-li místo konání shromáždění území obce spadající do správního obvodu města Třince,
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod města Třince,
 • Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, hospodářský úsek

Jméno: Jarmila Ruferová, Kancelář: 123, Tel: 558 306 113

E-mail: jarmila.ruferova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
 • Občanský průkaz
 • ​Písemné oznámení o konání shromáždění, které musí obsahovat:
  • Údaje o svolavateli: jméno, příjmení, trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název, sídlo a jméno, příjmení, bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jejím jménem.
  • Jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.
  • Účel shromáždění, den a místo jeho konání, doba zahájení, předpokládaná doba ukončení (koná-li se na veřejném prostranství), předpokládaný počet účastníků shromáždění.
  • Opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (potřebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení).
  • Jde-li o pouliční průvod, uvede se výchozí místo, trasa a místo ukončení.
  • Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejné prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas vlastníka, popř. uživatele pozemku.
  • Svolavatel musí předložit úplné a přesné výše uvedené údaje. V opačném případě ho úřad při osobním podání upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady odstraněny, nepůjde o platné oznámení. Svolavatel může na místě tyto vady odstranit. V případě, kdy je oznámení předloženo jiným způsobem, úřad svolavatele na vady neprodleně písemně upozorní. Povinnost svolavatele je splněna, jestliže vady oznámení byly odstraněny ve stanovené lhůtě.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit příslušnému úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem.
 • Oznámení může být předloženo ve výše uvedené lhůtě též osobně v úředních hodinách nebo v úterý, čtvrtek a pátek v době mezi osmou a třináctou hodinou. Úřad oznámení, které je osobně předloženo, písemně potvrdí s uvedením dne a hodiny, kdy byla oznamovací povinnost splněna. Úřad nepřihlíží k oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění.
 • O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu písemní vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 • Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
 • Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.
 • Úřad může ze zákonem stanovených podmínek shromáždění zakázat (např. z důvodů rasového podtextu shromáždění, omezování práv občanů, porušování zákonů, ohrožení zdraví, nepřiměřeného omezení dopravy). O zákazu rozhodne příslušný orgán nejpozději do tří dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Rozhodnutí úřad vyvěsí na své úřední desce.
 • Úřad shromáždění zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:
  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smyšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti, jinak porušovat ústavu a zákony.
 • Úřad shromáždění zakáže také tehdy, jestliže:
  • se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví nebo
  • se na stejném místě a ve stejnou dobu má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání.
 • Úřad může shromáždění zakázat:
  • má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.
 • Úřad může shromáždění rozpustit:
  • koná-li se zakázané shromáždění,
  • nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz,
  • shromáždění nebylo oznámeno,
  • účastníci páchají trestnou činnost.
  • za nepřítomnosti zástupce úřadu může shromáždění až na výjimky rozpustit i příslušník Policie ČR ve službě.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
 • datové schrány
 • e-podatelna
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje listina základních práv a svobod,
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal.
Rozhodnutí musí být přiloženo - písemné vyhotovení rozhodnutí vydá úřad svolavateli na žádost. Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do 3 dnů.
Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů námitky ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu (podle konkrétního přestupku do 5000 Kč, do 7 000 Kč a do 10 000 Kč), případně propadnutí věci. Přestupku proti právu shromažďovacímu se dopustí:

 • ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno
 • svolavatel, nevydává-li přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromažďování,
 • svolavatel, kterému se nepodařilo zjednat nápravu narušení pokojného průběhu shromáždění a který v této situaci nepožádá bez zbytečného odkladu o pomoc příslušný úřad nebo útvar Policie České republiky,
 • ten, kdo neuposlechne pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinností,
 • ten, kdo neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v tom brání,
 • účastník shromáždění, který má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím,
 • účastník shromáždění, který má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci, je-li proti němu prováděn zákrok útvaru Policie ČR,
 • ten, kdo nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění,
 • ten, kdo brání účastníkům, aby se pokojně rozešli,
 • ten, kdo neoprávněně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.
19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Nejsou známy.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

webové stránky www.portal.gov.cz odkaz: životní situace, občan a stát, občanské aktivity, shromažďování občanů

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, hospodářské oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Jarmila Ruferová, Telefon: 558 306 113, Mobil: 774 749 846,
Funkce: pracovnice hospodářského oddělení odboru vnitřních věcí

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

21.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku