Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Pojistná událost na veřejném prostranství a ve školách


2. Základní informace k životní situaci

Jedná se o agendu odpovědnosti právních subjektů, tj. města Třince za škodu, kterou způsobilo v důsledku svého jednání jinému na životě, zdraví nebo věci. Pro takové případy škody je město řádně pojištěno. Každá pojistná událost je posuzována individuálně, na základě zhodnocení všech skutečností je možno definitivně určit, zda město Třinec odpovídá za škodu a zda pojišťovna poskytne pojistné plnění.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, jemuž činností nebo naopak nečinností města Třince vznikla nějaká újma:

  • občan, který utrpěl úraz např. pádem ledu nebo části omítky z budovy majetku města
  • děti ve školách, které utrpěly úraz, nebo jim byla odcizena věc ve škole
  • občan parkující na určeném parkovišti, jehož vozidlo bylo poškozeno pádem ledu, sněhu, částí budovy či dopravní značkou v majetku města Třince
  • občan, který upadl do nezakryté části chodníku, který je upravován
  • občan, jemuž se vlivem stáří spadlý strom zřítil na jeho pozemek a poškodil jeho majetek.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou pro pojistné plnění je skutečnost, že město Třinec jako pojištěný subjekt skutečně za pojistnou událost odpovídá. O pojistném plnění rozhoduje pojišťovna na základě komplexní dokumentace k pojistné události. Dokazování o oprávněnosti poškozeného na odškodnění je na poškozeném, proto je nezbytné nahlásit škodní událost neprodleně. Pozdní nahlášení může ztížit nebo zcela vyloučit nárok na odškodnění.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost adresovaná na Městský úřad Třinec s přesným popisem vzniklé situace, čestná prohlášení případných svědků úrazu, zakreslení místa úrazu do katastrálního snímku pozemkové mapy (lze zajistit ve spolupráci s městem Třinec), doklad o lékařském ošetření či hospitalizaci, případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá (posudek o bolestném, potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě). V případě poškození majetku písemná žádost o náhradu škody, včetně fotodokumentace místa poškození majetku, faktura za provedené práce - opravy, případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá jako doplňující.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, hospodářský úsek

Jméno: Jarmila Ruferová, Kancelář: 123, Tel: 558 306 113,
E-mail: jarmila.ruferova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
  • Občanský průkaz
  • nebo jiný platný doklad totožnosti (cestovní pas, povolení k trvalému pobytu pro cizince).
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení pojistných událostí nejsou stanoveny. V případě poskytnutí peněžního plnění pojišťovnou je od celkové částky odečtena spoluúčast města Třince, která je po obdržení pokynu pojišťovny poškozenému uhrazena v hotovosti. Platební poukaz vypisuje Anna Heczková, kanc. 109, tel.: 558 306 112.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Není.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Není stanoven.

16. Jaké jsou související předpisy

Nejsou.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Není známo.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Není známo.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Není známo.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, hospodářské oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Jarmila Ruferová, Telefon: 558 306 112, Mobil: 774 749 846
Funkce: pracovnice hospodářského oddělení odboru vnitřních věcí

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

21.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku