Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Vydání cestovního dokladu


2. Základní informace k životní situaci

CESTOVNÍ PAS SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI

 • vydává se ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
 • vydává se ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, nelze podat na zastupitelském úřadě v zahraničí
 • doba platnosti: 5 let u občanů ve věku do 15 let, 10 let u občanů starších 15 let
 • dobu platnosti nelze prodloužit
 • více o cestovních dokladech s biometrickými údaji ZDE
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší patnácti let

Do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí připojit k žádosti o vydání cestovního dokladu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce vyjádří souhlas přímo před oprávněným pracovníkem úřadu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Zákonný zástupce občana mladšího 15 let

Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Soudem určený opatrovník

Podává žádost za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí

Pokud jde o osvojení nezletilého občana do ciziny; je-li nezletilý starší 15 let, dává tento úřad k jeho žádosti souhlas.

Kdo může převzít doklad:
Cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji - vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna, opatrovníka.

Prostřednictvím technického zařízení se ověřuje funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickým údajem, popř. zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů nebo údajů zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu. Vydání nového cestovního dokladu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž občan prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte žádost na příslušný úřad.

6. Na které instituci životní situaci řešit

CESTOVNÍ PASY SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI VE LHŮTĚ 30 DNŮ

 • v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností , bez ohledu na místo trvalého pobytu občana. Občan si může zvolit převzetí vyhotoveného dokladu u jiného úřadu s rozšířenou působností, za poplatek 100 Kč.
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, v tomto případě má občan možnost převzetí zvolit u úřadu s rozšířenou působností dle místa svého trvalého a nebo posledního trvalého pobytu

CESTOVNÍ PASY SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ

 • v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností , bez ohledu na místo trvalého pobytu občana
 • nelze zvolit převzetí vyhotoveného dokladu u jiného obecního úřadu s rozšířenou působností, úřad předání je shodný s úřadem podání
 • nelze podat v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, správní oddělení, úsek cestovních dokladů

Jméno: Bc. Vanda Tomiczková, Kancelář: 138, Tel: 558 306 129
E-mail: vanda.tomiczkova@trinecko.cz

Jméno: Irena Bobková, Kancelář: 137, Tel: 558 306 130
E-mail: irena.bobkova@trinecko.cz

Jméno: Karin Kurová, Kancelář: 137, Tel: 558 306 127
E-mail: karin.kurova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 13:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo atd.) - např. platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například rodný list, doklad o státním občanství, a podobně);
 • doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu v případě, že občan nemá trvalý pobyt na území České republiky, u občanů, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li pochybnosti o tomto údaji
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • doklady prokazující oprávněnost k udělení písemného souhlasu zákonného zástupce do dovršení zletilosti, tj. do 18 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě zapsáno,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu a potřebujete další cestovní pas (více cestovních pasů) k cestám do zahraničí

Snímání otisků prstů rukou - upozornění

Na kvalitu otisků prstů rukou pořizovaných při žádosti může mít negativní vliv např. zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými přípravky nebo znečistění pevnými částicemi.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu
 • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji v běžné lhůtě 30 dnů občanům starším 15 let 600 Kč
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji v běžné lhůtě 30 dnů občanům mladším 15 let 100 Kč
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů občanům starším 15 let 4.000 Kč
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zrkácené lhůtě 6 pracovních dnů občanům mladším 15 let 2.000 Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

CESTOVNÍ PAS SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI (v běžné lhůtě)

 • vydává se ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let
 • dobu jeho platnosti nelze prodloužit

CESTOVNÍ PAS SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI (ve zkrácené lhůtě)

 • vydává se ve lhůtě 6 pracovní dnů
 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let
 • dobu platnosti nelze prodloužit
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají, změny údajů v cestovních dokladech nebo doplnění údajů v cestovních dokladech provádějí ve správním řízení vedeném podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu nebo o zastavení řízení o vydání cestovního dokladu) můžete podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání proti rozhodnutím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a magistrátů měst Ostravy, Brna a Plzně rozhoduje příslušný krajský úřad. Proti rozhodnutí úřadu městské části Prahy rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené správním rozhodnutím, které je v právní moci, lze obnovit na návrh účastníka řízení nebo nařídí-li to příslušný správní orgán. Nové řízení provede správní orgán, kterého se důvod řízení týká. Řízení se obnovuje zejména v případech, kdy vyšly najevo nové skutečnosti a důkazy, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí. Důvody a postup při obnově řízení stanoví správní řád.

Rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů, která jsou v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který tato rozhodnutí vydal. Rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů, pokud byla vydána v rozporu s právními předpisy, přezkoumává příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát. Postup při přezkoumávání rozhodnutí, které je v právní moci, stanoví správní řád.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a) zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech. Za přestupek na tomto úseku lze uložit pokutu do 10.000 Kč, pokud občan:

 • poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
 • neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu
 • úmyslně se vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu
 • při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu
 • neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy
 • neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad
 • poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek
 • pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana. Dále lze uložit pokutu do 1.000.000 Kč za neoprávněné zpracování údajů v nosiči dat s biometrickými prvky.
19. Nejčastější dotazy

Se kterými doklady lze cestovat do zemí Evropské unie po roce 2006?

Do států Evropské unie lze vycestovat kromě cestovního pasu i s občanským průkazem (pokud neuplynula doba platnosti v něm vyznačená a nebyla oddělena vyznačená část občanského průkazu). Při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, nelze zápis použít jako cestovní doklad pro děti. Děti musí mít vlastní cestovní doklad.

Zapisují se ještě děti do cestovního pasu?

Ne, zápisy dětí byly ukončeny dnem 01. 07. 2011. Děti zapsané v cestovním pase rodičů před tímto datem mohou společně cestovat do 26. 06. 2012, pak veškeré zápisy přestaly platit.

Musí mít i nejmenší děti cestovní doklad k vycestování do zahraničí, nestačí rodný list?

Ano, i nejmenší děti musí mít cestovní doklad, nelze vycestovat pouze s rodným listem dítěte. Od 01. 01. 2012 mohou mít i děti do 15let svůj občanský průkaz, který lze použít jako cestovní doklad v rámci Evropské unie.

Kdy je cestovní doklad neplatný?

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením ztráty nebo odcizení
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občanem
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhoduje o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana, nebo
 • jeho držitel podstatně změnil svou podobu (cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji)

Proč nelze ponechat neplatný pas, ve kterém je platné vízum?

Protože podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je občan povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní pas, jinak se dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 10.000 Kč. Cestovní pas České republiky je majetkem tohoto státu.

Co je třeba udělat před cestou do zahraničí?

Před cestou do zahraničí zkontrolujte, zda máte platný cestovní doklad. Dále ověřte podmínky vstupu a pobytu v daném státě (buď na stránkách ministerstva zahraničních věcí, nebo na příslušné ambasádě). Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad, kterým je i občanský průkaz. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv; bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza
 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území

Bližší informace ohledně vstupu a pobytu na území cizích států získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz nebo u zastupitelského úřadu státu, do kterého hodláte cestovat. To samé se týká i případného množství peněz v cizí měně, které můžete nebo musíte při cestě do daného státu mít. Pokud se týká celních poplatků, informace lze získat na celních úřadech nebo na Ministerstvu financí.

20. Další informace
 • Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
 • Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů, pošt. přihr. 155/SC, 140 21 Praha 4.
 • Bližší informace ohledně vstupu a pobytu na území cizích států získáte na Ministerstvu zahraničních věcí, nebo u zastupitelského úřadu státu, do kterého hodláte cestovat. To samé se týká i případného množství peněz v cizí měně, které můžete nebo musíte při cestě do daného státu mít. Informace o celních poplatcích získáte na celních úřadech nebo na Ministerstvu financí.
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Ministerstva vnitra

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí (zdroj: Portál veřejné správy)

Vydání osvědčení (potvrzení) o státním občanství ČR

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, oddělení cestovních dokladů

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Vanda Tomiczková, Telefon: 558 306 129
Funkce: referentka CD

Jméno: Irena Bobková, Telefon: 558 306 130
Funkce: referentka CD

Jméno: Karin Kurová, Telefon: 558 306 127
Funkce: referentka CD

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2016

26. Popis byl naposledy aktualizován

05.09.2016

27. Datum konce platnosti popisu

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Cestovními doklady se rozumí např. cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy nebo cestovní průkazy. Cestovní průkaz je omezen časově a územně, slouží většinou jako náhradní doklad pro jednotlivé cesty (vydává se např. v případě úmrtí v zahraničí apod.). Na rozdíl od cestovního pasu lze jeho platnost prodloužit, a to na dobu nejvýše 6 měsíců. Platnost cestovního pasu prodloužit nelze. Cestovní průkazy vydávají pouze zastupitelské úřady.

Další cestovní doklady pro děti do 15 let:

CESTOVNÍ PŘÍLOHA

 • vydává se občanům mladším 15 let s trvalým pobytem v pásmu malého pohraničního styku (smlouva mezi ČR a PR)
 • je určena pro cesty v rámci malého pohraničního styku na území Polské republiky (cca 15 km od státních hranic)
 • platnost cestovní přílohy je 5 let
 • vydání cestovní přílohy je osvobozeno od správního poplatku

K podání žádosti o vydání cestovní přílohy je třeba doložit:

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • 2 fotografie rozměry 35 mm x 45 mm
 • rodný list dítěte v originále
 • žádost se podává na úředním tiskopisu (vzor žádosti je na internetových stránkách Ministerstva vnitra)

Názorné ukázky správných a nesprávných fotografií.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku