Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Vydání občanského průkazu


2. Základní informace k životní situaci

Vydávání občanských průkazů se řídí zákonem č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Typy občanských průkazů

 • občanské průkazy se strojově čitelnými údaji-vydávají se občanům mladším 15 let s platností 5 let, občanům starším 15 let s platností 10 let a občanům starším 70 let s platností 35 let.
  Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem nebo bez čipu.
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:
  • platnost 6 měsíců, kdy nelze vydat OP se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě
  • platnost 3 měsíce, pro občana po nabytí státního občanství
  • platnost 1 měsíc, po ztrátě, poškození, odcizení nebo zničení OP a v souvislosti s výkonem volebního práva

Tyto průkazy se nevydávají opakovaně.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání OP žádá

 • občan starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tyto osoby připojují souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem.
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena, že není způsobilý požádat, podává žádost opatrovník.

Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost občana a je povinen prokázat svou totožnost.

Převzetí občanského průkazu

 • občan si může převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností za poplatek 100 Kč při převzetí,
 • vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let;
 • převzetí občanského průkazu jinou osobou, která podala žádost o jeho vydání, je vyloučeno,
 • při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vydání nového občanského průkazu je možné pouze v případě zákonných důvodů, tj. skončení platnosti dosavadního občanského průkazu, změna údaje zapsaného v dosavadním občanském průkazu, dovršení věku 15 let (nemá-li občan vydán platný tzv. "dětský" občanský průkaz s dobou platnosti 5 let vydávaný od 01. 01. 2012), apod.

V případě skončení platnosti dosavadního občanského průkazu uplynutím doby v něm vyznačené se doporučuje požádat o vydání nového občanského průkazu v předstihu 30 dnů, max. 60 dnů.

V případě občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (s kontaktním elektronickým čipem nebo bez el. čipu) se občan dostaví na úřad, předloží dosavadní občanský průkaz, příp. další doklady - viz níže. Zde se pořídí digitalizovaná podoba občana - fotografie, vytiskne se žádost a pořídí se podpis občana k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.

V případě občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (dále jen "OP-blesk") občan předkládá dvě dokladové fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm a vyplněný formulář. Tento typ dokladu se vydává v následujících případech:

 • OP-blesk s dobou platnosti 1 měsíc se vydává na žádost občana z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení dosavadního občanského průkazu, zrušení trvalého pobytu a také v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost se podává současně s žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji; nevydává se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji opakovaně;
 • OP-blesk s dobou platnosti 3 měsíce se vydává na žádost občana bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky udělením; nevydává se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji opakovaně;
 • OP-blesk s dobou platnosti 6 měsíců se vydává, došlo-li k technické závadě na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat nebo na výrobní technologii trvající déle než 7 kalendářních dnů nebo v případech, kdy v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné události nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji;

Při převzetí vyhotoveného občanského průkazu občan prokáže svou totožnost, zkontroluje správnost údajů uvedených v občanském průkazu, zvolí bezpečnostní osobní kód (kód je kombinací 4-10 číslic, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy) a potvrdí svým podpisem na žádosti převzetí občanského průkazu.
Bližší informace k bezpečnostnímu osobnímu kódu naleznete zde: http://www.mvcr.cz/soubor/bezpecnostni-osobni-kod-pdf.aspx
Poučení pro držitele občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s elektronickým kontaktním čipem vydávaného od 01.01.2012 naleznete zde: http://www.mvcr.cz/soubor/pouceni-pro-drzitele-obcanskeho-prukazu-pdf.aspx
Další nezbytné informace pro držitele občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s elektronickým čipem (změna PIN, uložení údajů o elektronickém podpisu na el. čip) naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/obsluzna-aplikace-eop-middleware.aspx

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost se podává osobně nebo společně s osobou mladší 15 let, s osobou, která je opatrovníkem, z důvodu pořizování digitalizované podoby občana a jeho podpisu na místě, případně si nechte zhotovit fotografii u fotografa, který ji elektronicky odešle do datové schránky Ministerstva vnitra, a poté se dostavte na příslušný úřad.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22.
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
 • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, správní oddělení, úsek občanských průkazů

Jméno: Bc. Jana Holoušková, Kancelář: 136, Tel: 558 306 132

E-mail: jana.holouskova@trinecko.cz

Jméno: Dana Wojnarová, Kancelář: 136, Tel: 558 306 131
E-mail: dana.wojnarova@trinecko.cz

Jméno: Jolana Zahraj, Kancelář: 136, Tel: 558 306 133
E-mail: jolana.zahraj@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí:

Úterý:

8:00 - 17:00

8:00 - 13:00

Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

A) K vydání nového občanského průkazu z důvodu skončení platnosti nebo změn v něm uvedených se předkládá

 • dosavadní občanský průkaz
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom)
 • Žádost podejte 30 až 60 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu

B) K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá

 • rodný list, nebo platný cestovní pas
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. (Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.) Žádost podejte nejdříve v den dovršení 15 let věku a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku - viz. doporučení Ministerstva vnitra ČR

C) K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz

D) K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svépravnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu

E) Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (OP Blesk)

 • žádost o vydání občanského průkazu
 • dvě fotografie o rozměrech 35 mm x 45 mm
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu. Občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti
 • u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož je podávána žádost o vydání občanského průkazu
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je k dispozici u příslušného správního orgánu tj., MěÚ Třinec, odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek uhradí občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání občanského průkazu.

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 500 Kč.
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100 Kč.
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce 100 Kč.
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50 Kč.
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 100 Kč.

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zrušení trvalého pobytu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 100 Kč.

Zapsání titulu a podání žádosti o vydání nového OP platného déle než 6 měsíců 200 Kč.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Nejsou.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. Není totiž možné současně předložit doklady potřebné pro vydání občanského průkazu.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhl. č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), na který odkazuje ustanovení § 23 zákona o občanských průkazech. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech.
Občan se dopustí přestupku tím, že:

 1. poruší povinnost mít občanský průkaz
 2. poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
 3. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:
  • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu)
  • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné
  • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partner
  • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého
  • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
  • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 4. ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
 5. neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu
 6. poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
 7. ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
 8. v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
 9. úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
 10. požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek
 11. pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana
 12. nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let
 13. neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu
 14. prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil
 15. neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
 16. neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu

Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku podle písmena c) uvedených v §14 odst. 1 písm.d body 2 až 7 zákona o občanských průkazech.

19. Nejčastější dotazy

CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM

Od 1. 1. 2006 lze použít občanský průkaz k cestám do států Evropské unie. Cestovat lze pouze s občanským průkazem se strojově čitelnými údaji, u kterého není odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů (např. po změně trvalého pobytu, po sňatku, po ovdovění apod.).

ZTRÁTA OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Ztrátu občanského průkazu může občan osobně nahlásit na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností, musí k tomu doložit platný doklad totožnosti, jímž může být např. rodný list, cestovní pas, popř. řidičský průkaz.
Po nahlášení ztráty obecní úřad s rozšířenou působností provede blokaci ztraceného občanského průkazu a vydá občanovi potvrzení o občanském průkazu. Občan si současně požádá o vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a uhradí správní poplatek 100 Kč.
U místně příslušného obecního úřadu může po ztrátě občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (OP Blesk), občan však musí současně k žádosti doložit 2 fotografie a uhradit další správní poplatek 100,- Kč.

20. Další informace

Bližší informace získáte na všech obecních úřadech obce s rozšířenou působností.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz
Zde v sekci neplatné doklady Stránky Ministerstva vnitra neplatné doklady je možno si např. ověřit, zda se doklad nachází v databázi neplatných dokladů.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Hlášení trvalého pobytu.
Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel.
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Jana Holoušková, Tel: 558 306 132
Funkce: referentka OP

Jméno: Dana Wojnarová, Tel: 558 306 131
Funkce: referentka OP

Jméno: Jolana Zahraj, Tel: 558 306 133

Funkce: referentka OP

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

05.04.2017

27. Datum konce platnosti popisu

Neurčeno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu rozhodnutí cizozemského soudu, máte povinnost předložit též rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.
V případě, že jste získali vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, máte povinnost předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost máte i tehdy, když žádáte o zápis vědecké hodnosti získané na zahraniční vysoké škole.
Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, máte povinnost předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. (Výjimka na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství: smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993).

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku