Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Změna trvalého pobytu


2. Základní informace k životní situaci

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • občan České republiky starší 15let,
 • za občana mladšího 15let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun,
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce,
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jeho podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřeným zmocněnec na základě ověřené plné moci.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

K přihlášení trvalého pobytu se občan dostaví osobně na odbor vnitřních věcí Městského úřadu Třinec, kde předloží (nebo si na místě vyplní) přihlašovací lístek k trvalému pobytu spolu s příslušnými doklady.

Při ukončení trvalého pobytu na území České republiky občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Současně je občan povinen odevzdat do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

- ukončit trvalý pobyt na území ČR může také občan na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

- za občana může ukončit trvalý pobyt na území ČR zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, Kancelář: č. 127, Tel: 558 306 125
E-mail: andrea.szlauerova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Alena Romanová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 123
E-mail: alena.romanova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Jaroslava Molinová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 124
E-mail: jaroslava.molinova@trinecko.cz

Jméno: Lucie Cieślarová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 126
E-mail: lucie.cieslarova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
 • Platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. V případě, že občan nemá platný občanský průkaz, předloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou. Po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas; po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství.
 • U nezletilých dětí zákonný zástupce doloží rodný list dítěte.
 • Doklad o vlastnictví bytu nebo domu, nebo doklad o oprávněnosti k užívání bytu, (např. výpis z katastru nemovitostí*, originál nájemní smlouvy, atd.), anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt (dům) nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. *(v případě, že občan nemá k dispozici aktuální výpis z katastru nemovitostí, ohlašovna si sama ověří existenci vlastnického nebo jiného užívacího práva zapsaného v katastru nemovitostí).
 • Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu".
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel - k.č. 127, 128

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Při ohlášení změny trvalého pobytu 50 Kč. Od správního poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15-ti let.

 • Při ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR je poplatek na ohlašovně ve výši 100 Kč a na zastupitelském úřadě ve výši 300 Kč.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Pokud bude předložen vyplněný a podepsaný "přihlašovací lístek k trvalému pobytu" a příslušné doklady, bude přihlášení k trvalému pobytu provedeno ihned.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Adresu místa nového trvalého pobytu sdělte:

 • zaměstnavateli (škole), Úřadu práce (je-li občan nezaměstnaný),
 • lékařům,
 • poště (SIPO, TV, rozhlas),
 • plynárně, elektrárně,
 • správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (je-li občan podnikatel),
 • zdravotní pojišťovně,
 • bance, komerčním pojišťovnám, u nichž má občan některou z pojistek
 • odpady

Podle zákona o občanských průkazech je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna: epodatelna@trinecko.cz
ID datové schránky: 4anbqsj

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že Vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě, která musí být nejméně 15 dnů, neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí můžete podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupku na úseku evidence obyvatel se dopustí ten, kdo:

 • příslušnému správnímu úřadu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému (výše pokuty do 25.000 Kč),
 • správnímu úřadu předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady (pokuta do 100.000 Kč),
 • správnímu úřadu ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému (pokuta do 100.000 Kč),
 • neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby (pokuta do 100.000 Kč).

Přestupky řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana.
Přestupku na úseku občanských průkazů se fyzická osoba dopustí tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona o občanských průkazech (tj. do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu). Za přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.

19. Nejčastější dotazy

Musí se občan předtím, než se přihlásí k pobytu do nového bydliště, odhlásit z původního bydliště?
Nemusí. Občan pouze ohlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně ve městě (obci), kam se stěhuje.

20. Další informace

Na ustřižený občanský průkaz nelze cestovat do zahraničí.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Ministerstva vnitra

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání občanského průkazu
Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, Telefon: 558 306 125
funkce: vedoucí správního oddělení

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2016

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku