Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Výpis z rejstříku trestů


2. Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby. Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat občan.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podrobné informace k podávání a ověřování žádostí o výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob nalezne občan na internetových stránkách Rejstříku trestů.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Občan se může obrátit na:

 • Rejstřík trestů,
 • kontaktní místa Czech POINT (obecní a městské úřady, pobočky České pošty, Hospodářské komory, notáře).

Výpisy z Rejstříku trestů vydané na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky, pro použití v zahraničí si občan opatří výpis vydaný Rejstříkem trestů.

 • v cizině - na zastupitelské úřady České republiky.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, Kancelář: č. 127, Tel: 558 306 125
E-mail: andrea.szlauerova@trinecko.cz

méno: Bc. Alena Romanová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 123
E-mail: alena.romanova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Jaroslava Molinová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 124
E-mail: jaroslava.molinova@trinecko.cz

Jméno: Lucie Cieślarová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 126
E-mail: lucie.cieslarova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
 • Občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel - k.č. 127, 128

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

100 Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání lze výpis vydat:

 • občanům České republiky a občanům státu, který není členským státem Evropské unie, pokud dále nepožadují vydání výpisu s přílohou obsahující informace z evidence rejstříku trestů členského státu Evropské unie, ve kterém mají / měli bydliště nebo jehož byli státními občany.

Na počkání nelze výpis vydat:

 • Občanům jiného členského státu Evropské unie (odpověď na dožádání max. do 20 pracovních dnů).
 • Osobám, které žádají vydání výpisu z evidence rejstříku trestů členského státu Evropské unie, ve kterém mají / měli bydliště nebo jehož byli státními občany. Na uvedené skupiny osob musí Rejstřík trestů České republiky provést dožádání do jiného členského státu Evropské unie.
  • Je-li žádost podána na kontaktním místě systému Czech POINT, bude výpis možné v tomto systému vyzvednout po obdržení odpovědi na dožádání (max. do 20 pracovních dnů).
  • Výpis zpracovaný k žádosti podané na pracovišti Rejstříku trestů se odešle poštou na adresu žadatele v České republice, anebo si jej lze v úředních hodinách v Rejstříku trestů vyzvednout; uvede-li žadatel při podání žádosti e-mailovou adresu nebo číslo telefonu, bude mu poskytnuta informace, že výpis je již připraven k vyzvednutí.
 • Osobám narozeným na území Slovenské republiky, které mají jiné než slovenské státní občanství a jejichž údaje dosud nebyly převedeny podle mezinárodní smlouvy z evidence Rejstříku trestů Bratislava do evidence Rejstříku trestů Praha (tzn. nežádali o výpis z evidence Rejstříku trestů v Praze po 1.7.1995).
  • Je-li žádost podána na kontaktním místě systému Czech POINT, bude výpis možné v tomto systému vyzvednout po obdržení odpovědi ze Slovenské republiky (max. do 3 pracovních dnů).
  • Výpis zpracovaný k žádosti podané na pracovišti Rejstříku trestů se odešle poštou na adresu žadatele v České republice, anebo si jej lze v úředních hodinách v Rejstříku trestů vyzvednout; uvede-li žadatel při podání žádosti e-mailovou adresu nebo číslo telefonu, bude mu poskytnuta informace, že výpis je již připraven k vyzvednutí.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Osoba, jíž se údaje týkají, může zaslat žádost o výpis s elektronicky (kvalifikovaným) podpisem v elektronické podobě. Správní poplatek ve výši 100 Kč je třeba uhradit převodem na účet Rejstříku trestů.
Po doručení platby zašle Rejstřík trestů výpis žadateli v listinné podobě na adresu v České republice.
Podrobnější informace nalezne občan na internetových stránkách Rejstříku trestů.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Není možné podat opravný prostředek.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 • Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů
 • Podání žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti České republiky *
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, Telefon: 558 306 125
Funkce: vedoucí správního oddělení

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

20.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven datum konce platnosti popisu.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku