Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Narození dítěte - vyřízení rodného listu


2. Základní informace k životní situaci

Vystavení rodného listu pro novorozence

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte (matka, otec)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zápis narození dítěte se do knihy narození provede na základě písemného hlášení poskytovatele zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení byl porod ukončen, o narození dítěte.

Nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, oznámí narození:

 1. lékař, který jako první oskytl při porodu nebo po porodu zdravotní služby, nebo
 2. jeden z rodičů, popř. jeho zákonný zástupce nebo soudem jmenovaný opatrovník, nebo
 3. fyzická osoba, která se o narození dítěte dozvěděla /pokud nebylo narození oznámeno podle výše uvedeného písm. a) nebo b)/.

Při ústním oznámení je oznamovatel povinen prokázat matričnímu úřadu svoji totožnost. Je-li neslyšící, němý, popřípadě učiní-li oznámení v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka.

Oznámení je nutné učinit nejpozději do 3 pracovních dnů od narození dítěte. Matka učiní oznámení nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je schopna oznámení učinit. Fyzická osoba uvedená v písm. c) učiní oznámení do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o narození dozvěděla.

Rodič/e se musí k vyřízení rodného listu dítěte osobně dostavit na matriční úřad a předložit zákonem stanovené doklady.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

K vyřízení rodného listu je nutná osobní návštěva rodiče / rodičů dítěte na MATRICE.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, správní oddělení, matrika

Jméno: Jaroslava Liberdová, Kancelář:153, Tel: 558306134
E-mail: jaroslava.liberdova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou

A. K zápisu do knihy narození dítěte narozeného za trvání manželství předloží jeden z rodičů:

 1. oddací list
 2. občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán
 3. souhlasné prohlášení rodičů o jménu / jménech dítěte
 4. souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte,
 5. případně další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do matriky narození.

Upozornění pro rozvedené a ovdovělé matky - v případě, že je matka dítěte:

 • rozvedená a od právní moci rozsudku o rozvodu manželství neuplynulo více jak 300 dní,
 • ovdovělá a o úmrtní manžela neuplynulo více jak 300 dní, předloží též pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, resp. úmrtní list manžela.
  V tomto případě svědčí domněnka o otcovství bývalému manželovi, resp. zemřelému manželovi, který bude zapsán do rodného listu dítěte jako otec dítěte.

B. K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka:

 1. prohlášení o jménu / jménech dítěte
 2. rodný list
 3. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (rozvedená matka)
 4. úmrtní list manžela (ovdovělá matka)
 5. občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán
 6. případně další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do matriky narození.

C. K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, nebo jehož otcem je muž, který dal souhlas k umělému oplodnění, předloží jeden z rodičů:

 1. souhlasné prohlášení rodičů o jménu / jménech dítěte
 2. souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství nebo písemný souhlas muže, který dal souhlas k umělému oplodnění, potvrzený poskytovatelem zdravotních služeb, případně pravomocné rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti
 3. rodný list matky a otce dítěte
 4. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (rozvedená matka)
 5. úmrtní list manžela (ovdovělá matka)
 6. občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán
 7. případně další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do matriky narození.

Při určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů se s matkou dítěte na matriku dostaví i otec dítěte, který předloží:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán
 • rodný list
 • případně další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do matriky narození.

Pokud od právní moci rozsudku o rozvodu manželství matky dítěte nebo od úmrtí jejího manžela neuplynulo více jak 300 dní, svědčí domněnka o otcovství bývalému, resp. zemřelému manželovi. V těchto případech není možné učinit souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství (nejprve musí být soudem rozhodnuto o popření otcovství bývalého manžela, resp. zemřelého manžela).

Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství přítomnost tlumočníka, kterého zajišťuje jeden z rodičů na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství v těchto případech učinit.

Nezletilý, který není plně svéprávný, nebo zletilá osoba, která není plně svéprávná, může učinit prohlášení o určení otcovství pouze před soudem.

Pokud nemůže matka pro duševní poruchu posoudit význam svého prohlášení, nebo je-li opatření jejího prohlášeno spojeno s těžko překonatelnou překážkou, není možné určit otcovství souhlasným prohlášením.

D. K zápisu do knihy narození dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení, jehož matce nebyly ani následně poskytnuty zdravotní služby, předloží jeden z rodičů kromě dokladů uvedených v písm. A, B, a C další doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, která je porodila.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, matrika - k.č. 153

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Příslušný matriční úřad vystaví rodný list do 30 dnů od obdržení hlášení o narození dítěte ze zdravotnického zařízení, případně do 30 dnů od ústního oznámení o narození dítěte.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vystavení rodného listu novorozence nelze vyřídit elektronicky.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č.301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Nejsou.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny

19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejsou.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Brigita Kubalová, Tel:558 306 136
Funkce: referentka matriky

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Neurčeno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku