Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Uzavření manželství - vyřízení oddacího listu


2. Základní informace k životní situaci

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, která jedná za orgán oprávněné církve, položí snoubencům jako oddávající otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství; kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Prohlášení o uzavření manželství musí být učiněno v přítomnosti matrikáře příslušného matričního úřadu.

Jedná-li se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

Před uzavřením církevního sňatku musí být vydáno osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydá příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení má platnost 6 měsíce od data vydání. K žádosti o vydání osvědčení předloží snoubenci matričnímu úřadu stejné doklady jako snoubenci, kteří budou uzavírat občanský sňatek.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oba snoubenci, popř. jejich zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy snoubenců.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

OBČANSKÝ SŇATEK V ĆR

Snoubenci projeví snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství před:

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu;
 • starostou nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst. V obvodu matričního úřadu Třinec se jedná o obce: Ropice a Vendryně.
 • primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou města.

CÍRKEVNÍ SŇATEK V ČR

Snoubenci projeví snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství před orgánem oprávněné církve nebo náboženské společnosti, kterým je osoba pověřená oprávněnou církví nebo náboženskou společností, a to na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve nebo náboženské společnosti.

Seznam registrovaných církví a náboženských společností v České republice:

 1. Apoštolská církev
 2. Bratrská jednota baptistů
 3. Církev adventistů sedmého dne
 4. Církev bratrská
 5. Církev československá husitská
 6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
 7. Církev řeckokatolická
 8. Církev římskokatolická
 9. Českobratrská církev evangelická
 10. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
 11. Evangelická církev metodistická
 12. Federace židovských obcí v České republice
 13. Jednota bratrská 14) Křesťanské sbory
 14. Luterská evangelická církev a. v. v České republice
 15. Náboženská společnost českých unitářů
 16. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
 17. Novoapoštolská církev v České republice
 18. Pravoslavná církev v českých zemích
 19. Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 20. Starokatolická církev v České republice

Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • osobou, která již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a tento svazek stále trvá;
 • nezletilým, který není plně svéprávný
 • osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena;
 • mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením,
 • mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.
V případě církevního sňatku patří k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem opráněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v přímém ohrožení života, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše 6 měsíců.

Soud prohlásí manželství za neplatné, pokud:

 • jeho uzavření bránila zákonná překážka,
 • byl projev manžela o vstupu do manželství učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání;
 • bylo uzavřeno osobou, která již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, pokud tento svazek stále trvá; bylo uzavřeno mezi předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Po výběru místa svatebního obřadu se snoubenci obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.

S písemnou žádostí o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku se snoubenci obrátí osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Bližší informace sdělí matriční úřad.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Matriční úřad podle místa uzavření manželství.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městského úřadu Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení, matrika

Jméno: Bc. Brigita Kubalová, Kancelář:153, Tel:558 306 136
E-mail: brigita.kubalova@trinecko.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Snoubenec, který je občanem a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k dotazníku k uzavření manželství připojit:

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen "výpis z evidence obyvatel") o místě trvalého pobytu,
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Doklad není nutné předkládat, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.
Snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit doklady uvedené výše, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

Snoubenec, který je cizincem, k dotazníku k uzavření manželství připojí

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 7. potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
 8. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 9. doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Údaje uvedené v písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.
Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.
V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.


Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec. Plná moc musí obsahovat náležitosti stanovené v § 669 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, matrika - k.č. 153

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci,

 • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky
3.000,- Kč
 • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky
2.000,- Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1.000,- Kč
V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500,- Kč

Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Pokud je snoubenec neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list. V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají údajů zapsaných do občanského průkazu, oddělí matriční úřad při sňatečném obřadu vyznačenou část občanského průkazu a současně vydá občanovi potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Občan je v tomto případě povinen do 15 dnů od obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazů.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Nejsou.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) a žádosti o povolení uzavřít manželství mimo úředně stanovený termín nebo úředně stanovenou místnost je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejsou.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Jaroslava Liberdová, Tel: 558 306 134
Funkce: referentka matriky

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Neurčeno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku