Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Úmrtí - vyřízení úmrtního listu


2. Základní informace k životní situaci

Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela v obci:
Třinec, Ropice, Vendryně

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Úmrtní list může matriční úřad vydat pouze:

 1. členům rodiny zemřelého (tj. manželovi / manželce, partnerovi / partnerce, jeho rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, pravnukům)
 2. sourozencům zemřelého
 3. fyzické osobě zplnomocněné členem rodiny zemřelého /viz výše uvedené písm. a)/ nebo sourozencem zemřelého (pozn.: podpis člena rodiny nebo sourozence musí být na plné moci úředně ověřen)
 4. fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 5. fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Osoba uvedená pod písm. a) až e) musí matričnímu úřadu prokázat:

 • svou totožnost platným průkazem totožnosti (např. občanským průkazem nebo cestovním pasem) právní nárok na vydání úmrtního listu /např. prokázat rodinnou vazbu k zemřelému příslušnými matričními doklady
 • rodným či oddacím listem, popř. předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem některého člena rodiny či sourozence zemřelého, nebo prokázat nárok dle výše uvedených písm. d), e)/.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na Městském úřadu v Třinci lze vyřídit úmrtí, ke kterým došlo v obcích: Třinec, Ropice, Vendryně.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Při úmrtí osoby obdrží matriční úřad od poskytovatele zdravotních služeb "List o prohlídce zemřelého", na jehož základě zapíše zemřelou osobu do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny podklady k vystavení úmrtního listu a vypravitel pohřbu požádá o zaslání úmrtního listu, je vystavený úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to na doručenku do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyzvednout osobně na matrice úmrtí.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, správní oddělení, matrika

Jméno: Dana Cieslarová, Kancelář:153, Tel: 558 306 134
-mail: dana.cieslarova@trinecko.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
 • doklad totožnosti fyzické osoby, která úmrtí na MATRICE vyřizuje (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici
 • matriční doklady zemřelého (rodný list, oddací list) - pokud je má oprávněná osoba k dispozici
 • matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému (nevztahuje se na manžela / manželku, partnera / partnerku) Na MATRICE lze odevzdat další osobní doklady zemřelého, například:
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • cestovní pas
 • řidičský průkaz
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, matrika - k.č. 153

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zápis do matriční knihy úmrtí a vystavení úmrtního listu je nutné provést do 30 dnů od obdržení podkladů, tj. od obdržení listu o prohlídce zemřelého.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

INFORMACE K OBČANSKÉMU PRŮKAZU POZŮSTALÉHO MANŽELA / PARTNERA:

Občan je povinen do 15 dnů od převzetí úmrtního listu požádat obecní úřad s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

Nejsou.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejsou.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Vanda Tomiczková, Telefon: 558 306 125
Funkce: Vedoucí Správního oddělení

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Neurčeno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku