Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Vydání druhopisu matričního dokladu


2. Základní informace k životní situaci

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu lze vydat:

  1. fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel / partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, nebo zmocněncům těchto osob *
  2. pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků;
  3. statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949;
  4. fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

Úmrtní list lze vydat též fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

* Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Poznámka:
Matriční úřad může vydat druhopis matričního dokladu jakékoli fyzické osobě, uplynula-li od dotčeného zápisu v matriční knize lhůta:

  • 100 let u narození
  • 75 let u manželství nebo partnerství
  • 30 let u úmrtí.

Matriční doklad z matriční knihy vedené v jiném než českém jazyce, se vydává v českém jazyce.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Matriční doklad může být vydán pouze oprávněné osobě, pokud od provedení dotčeného zápisu neuplynuly výše uvedené zákonné lhůty.
Oprávněná osoba může žádost o vydání matričního dokladu podat osobně nebo zaslat matričnímu úřadu písemně. Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, správní oddělení, matrika

Jméno: Bc.Dana Cieslarová, Kancelář:153, Tel: 558 306 135
E-mail: dana.cieslarova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Brigita Kubalová, Kancelář:153, Tel: 558 306 136
-mail: brigita.kubalova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Jaroslava Liberdová, Kancelář:153, Tel:,558,306,134
E-mail: jaroslava.liberdova@trinecko.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
  • průkaz totožnosti žadatele
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců;
  • plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec oprávněné osoby
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, matrika - k.č. 153

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč. Při osobním vyřízení žádosti se poplatek hradí v hotovosti na MATRICE.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vystavení druhopisu matričního dokladu nelze vyřídit elektronicky.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č.301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Nejsou.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejsou.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Dana Cieslarová, Tel: 558 306 135
Funkce: referentka matriky

Jméno: Brigita Kubalová, Tel: 558 306 136
unkce: referentka matriky

Jméno: Jaroslava Liberdová, Tel: 558 306 134
unkce: referentka matriky

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Neurčeno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku