Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Narození, uzavření manželství, vstup do registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky v cizině - Zvláštní matrika v Brně


2. Základní informace k životní situaci

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí občana, ke kterému došlo na:

 • území cizího státu
 • zastupitelském úřadu ČR
 • námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR;
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Zápis do zvláštní matriky se provede i na základě protokolu o uzavření manželství v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, pokud k uzavření manželství došlo před velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou ČR, velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v cizině, je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR.

Do zvláštní matriky se zapisují i registrovaná partnerství občana vzniklá na území cizího státu.

Došlo-li k narození, uzavření manželství, vzniku partnerství nebo úmrtí státního občana ČR v cizině a stanoví-li zákon o matrikách nebo zvláštní právní předpis, že je občan ČR povinen předložit matriční doklad, je občan nebo pozůstalý, jde-li o zápis úmrtí, povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou.

Uzavřel-li cizinec manželství nebo partnerství se státním občanem ČR v zahraničí, je povinen při jednání před orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Veřejným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami oddací list nebo doklad o registrovaném partnerství bydaný zvláštní matrikou, nelze-li požadované údaje ověřit jinak.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis do zvláštní matriky může požádat v případě:

 • narození dítěte v cizině - rodič dítěte, který je státním občanem ČR
 • uzavření manželství v cizině - snoubenec, který je státním občanem ČR
 • uzavření registrovaného partnerství - partner, který je státním občanem ČR
 • úmrtí státního občana ČR v cizině - člen rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk, sourozenec), případně vypravovatel pohřbu, nebo osoba, která se zemřelým žila ve společné domácnosti, nebo která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o zápis do zvláštní matriky podá oprávněná osoba u:

 • zastupitelského úřadu ČR, nebo
 • kteréhokoli matričního úřadu v ČR, nebo
 • krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR.

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, vstupu do registrovaného partnerství nebo úmrtí občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin.

doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčením o státním občanství, které není starší 1 roku, listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ne starší 1 roku);

další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady - například pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list manžela / partnera (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR v cizině).

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan ČR požádá o zápis do zvláštní matriky:

 • zastupitelský úřad ČR, nebo
 • kterýkoli matriční úřad v ČR, nebo
 • krajský úřad, před nímž složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR.
6. Na které instituci životní situaci řešit

Občan ČR požádá o zápis do zvláštní matriky:

 • zastupitelský úřad ČR, nebo
 • kterýkoli matriční úřad v ČR, nebo
 • krajský úřad, před nímž složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, správní oddělení, matrika

Jméno: Bc.Brigita Kubalová, Kancelář:153, Tel: 558 306 13
E-mail: brigita.kubalova@trinecko.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou

K vyplněné a podepsané žádosti o zápis do zvláštní matriky je nezbytné připojit:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí), která má být do zvláštní matriky zapsána, opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
 • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR) další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady

u zápisu narození - oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.

u zápisu manželství, registrovaného partnerství - rodné listy snoubenců/ partnerů, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého manžela/partnera

u ovdovělých - pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení apod

u zápisu úmrtí - rodný, případně oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, matrika - k.č. 153

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu, popř. dokladu o registrovaném partnerství) se správní poplatek nehradí.

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy do 30 dnů od obdržení podkladů.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o zápis do zvláštní matriky nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Nejsou.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o přerušení nebo zastavení řízení o zápis do zvláštní matriky může žadatel o zápis do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a to cestou Odboru matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed prostřednictvím podatelny Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny

19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejsou.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Jaroslava Liberdová, Tel: 558 306 134
unkce: referentka matriky

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Neurčeno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku