Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)


2. Základní informace k životní situaci

Městský úřad Třinec provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") a ověřování pravosti podpisu (dále jen "legalizace") na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

Úřad neprovede vidimaci:

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. opis anebo kopii pořízenou ze spisu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), nebo
  4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Úřad neprovede legalizaci:

 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O provedení vidimace nebo legalizace může požádat fyzická osoba.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K provedení vidimace nebo legalizace je třeba se dostavit na úřad pověřený prováděním vidimace a legalizace.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním ústní žádosti o provedení vidimace nebo legalizace na příslušném úřadu. Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, správní oddělení, matrika

Jméno: Bc. Dana Cieslarová, Kancelář: 153, Tel: 558 306 135
E-mail: dana.cieslarova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Brigita Kubalová, Kancelář: 153, Tel: 558 306 136
E-mail: brigita.kubalova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Jaroslava Liberdová, Kancelář: 153, Tel: 558 306 134
E-mail: jaroslava.liberdova@trinecko.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou

K legalizaci (ověření pravosti podpisu) osoba předloží listinu, na níž se před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepíše, nebo podpis na ní uvedený uzná za vlastní, a dále:

 • občan České republiky: občanský průkaz nebo cestovní pas
 • cizinec: průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie
 • osoba, která podala žádost o udělení azylu: průkaz žadatele o udělení azylu
 • osoba, které byl udělen azyl: průkaz o povolení k pobytu azylanta
 • osoba, která podala žádost o udělení dočasné ochrany: průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany
 • osoba, které byla udělena dočasná ochrana: průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany.

K vidimaci (provedení ověření shody opisu nebo kopie s listinou) je třeba předložit:

 • prvopis, nebo
 • již ověřenou vidimovanou listinu, nebo
 • opis nebo kopii pořízenou ze spisu podle správního řádu, nebo
 • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
 • K vidimaci předkládá osoba listinu, která má být vidimována.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, matrika - k.č. 153

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 1. Za ověření každého podpisu na listině (legalizace) se hradí 30,- Kč.
  • Od tohoto poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
  • Od poplatku je osvobozeno ověření listiny, resp. podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
  • Od poplatku jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
 2. Za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) se hradí 30,- Kč za každou i započatou stranu.
  • Od poplatku je osvobozeno ověření listiny, resp. podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
  • Od poplatku jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě, že jsou splněny veškeré zákonné podmínky pro ověření, provede se tento úkon okamžitě při podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů - v plném rozsahu.

Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 4 a 5)

16. Jaké jsou související předpisy

Nejsou.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy

Nejsou.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejsou.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Dana Cieslarová, Tel: 558 306 135
Funkce: referentka matriky

Jméno: Brigita Kubalová, Tel: 558 306 136
Funkce: referentka matriky

Jméno: Jaroslava Liberdová, Tel: 558 306 134
Funkce: referentka matriky

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Neurčeno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku