Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku projednávané na návrh - návrh na projednání přestupku


2. Základní informace k životní situaci

Přestupky proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b), c) - ublížení na zdraví z nedbalosti, úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, a přestupky proti majetku podle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "přestupkový zákon"), které se staly mezi osobami blízkými, se projednávají jen na návrh postižené osoby. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.
Přestupky urážky na cti - pomluvy podle § 49 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona (urážka na cti), se projednávají jen na návrh; tedy i v případě, že Vás slovně urazila osoba, se kterou nejste v příbuzenském poměru.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Návrh na zahájení řízení může podat osoba postižená spácháním přestupku, její zákonný zástupce nebo opatrovník. Návrh musí být podán do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. V návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán.
Řízení o návrhu je zahájeno podáním návrhu.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámit přestupek na Policii ČR nebo MěP Třinec může i kterákoli osoba, která se stala svědkem přestupku. Policie ČR nebo MěP Třinec učiní ve věci potřebné kroky a poté postoupí oznámení přestupku Městskému úřadu v Třinci. Pokud postižená osoba nebyla policistou nebo strážníkem poučena o návrhovém přestupku, správní orgán ji vyzve, aby podala návrh na projednání přestupku, bez tohoto návrhu nebude řízení zahájeno.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

V případě spáchání přestupku učinit ihned oznámení na Policii ČR, MěP nebo na úřadě v místě, kde k předmětné události došlo. Podáním písemného návrhu ze strany postižené osoby u místně příslušného správního orgánu (správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán) je zahájeno správní řízení.
Informace ze strany oznamovatele musí být o tom, co, kdy, kde a jak se stalo, kdo byl pachatelem a kdo svědkem předmětné události.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Na Policii ČR, MěP nebo na městském (obecním) úřadu podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku.
Při oznámení se uvedou svědci, kteří byli přítomni spáchání přestupku.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, odbor vnitřních věcí, přestupkové oddělení

Jméno: Drahomíra Szczuková, DiS., Kancelář: č. 362, Tel: 558 306 137
E-mail: drahomira.szczukova@trinecko.cz

Jméno: Mgr. Martina Rykalová, Kancelář: č. 361, Tel: 558 306 139
E-mail: martina.rykalova@trinecko.cz

Jméno: Ing. Martina Lipowská, Kancelář: č. 363, Tel: 558 306 138
E-mail: martina.lipowska@trinecko.cz

Jméno: Denisa Rusnoková, Kancelář: č. 364, Tel: 558 306 140
E-mail: denisa.rusnokova@trinecko.cz

Jméno: Pavla Turoňová, Kancelář: č. 319, Tel: 558 306 141
E-mail: pavla.turonova@trinecko.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
  • Občanský průkaz
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis návrhu na projednání je k dispozici u příslušného správního orgánu tj., MěÚ Třinec, odbor vnitřních věcí, přestupkové oddělení, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při podání návrhu se poplatek nevybírá. Občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno dle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j) přestupkového zákona, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou, kterou stanoví vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky MV ČR č. 340/2003 Sb., v platném znění. V současné době je výše náhrady nákladů řízení stanovena ve výši 1.000 Kč.

Správní orgán podle § 76 odst. 1 přestupkového zákona řízení o přestupku zastaví, jestliže se v řízení zjistí, že:

  1. skutek, o němž se vede řízení, se nestal nebo není přestupkem,
  2. skutek nespáchal obviněný z přestupku,
  3. spáchání skutku, o němž se vedlo řízení, nebylo obviněnému z přestupku prokázáno,
  4. navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět nebo se, ač řádně a včas předvolán, k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo bez náležitého důvodu nedostavil.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Návrh lze projednat, pokud se přestupek stal v průběhu posledních 3 měsíců a v této lhůtě byl podán návrh.
Řízení je zahájeno dnem podání návrhu. Na vydání rozhodnutí je lhůta 30 - 60 dnů, případně i delší.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Obviněný z přestupku, navrhovatel, případně poškozený, pokud se jedná o přestupek proti majetku. Každý účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Účastník řízení má právo na konzultace s osobou, která mu podle OZ může jako podpůrce napomáhat při rozhodování. "Smlouvu o nápomoci" musí schválit soud, účinnost nastává dnem, kdy ji soud schválí. Je-li obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí; jim se také rozhodnutí o přestupku oznamuje.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dostavit se na výzvu či předvolání, které je doručeno do vlastních rukou. Podat nezbytné vysvětlení k prověření oznámení, uplatnit své připomínky a návrhy.
Informace ze strany oznamovatele musí být o tom, co, kdy, kde a jak se stalo, kdo byl pachatelem a kdo svědkem předmětné události.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna: epodatelna@trinecko.cz
ID datové schránky: 4anbqsj

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky MV ČR č. 340/2003 Sb., v platném znění, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí správního orgánu může podat účastník řízení odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitra a živnostenského úřadu, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným prostřednictvím toho, kdo napadené rozhodnutí vydal (v Třinci Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec). Odvolání musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 60 odst. 2 přestupkového zákona může správní orgán uložit tomu, kdo se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu k podání vysvětlení podle § 60 odst. 1 přestupkového zákona, nebo tomu, kdo bezdůvodně podání vysvětlení odmítá, pořádkovou pokutu až do výše 5.000 Kč.
Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50.000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. 1 správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti. Sankce za spáchání přestupku (napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci, zákaz pobytu) popř. povinnost náhrady nákladů řízení jsou stanoveny dle příslušné právní úpravy.

19. Nejčastější dotazy
  1. Kde mohu oznámit přestupek? Na Policii ČR, MěP nebo na městském (obecním úřadu) podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku.
  2. Musím být přítomen u přestupkového jednání? Ano, po podání návrhu občan obdrží písemné předvolání s poučením. U přestupkového jednání musí být přítomen účastník řízení, svědek události, popř. další osoby (např. zákonný zástupce, tlumočník, znalec apod.).
  3. Oznámil jsem na Policii ČR, že mě soused urazil na cti, musím ještě podat návrh? Ano, aby bylo toto oznámení projednáno, musí být podán návrh na projednání přestupku, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se postižená osoba dozvěděla o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.
  4. Dozvím se, jak bylo ve věci rozhodnuto? Ano, v případě návrhového přestupku se rozhodnutí oznamuje všem účastníkům řízení, tedy i navrhovateli. Všichni účastníci řízení mají právo se proti rozhodnutí odvolat.
20. Další informace

V Třinci se občané mohou obrátit na: Odbor vnitřních věcí, přestupkové oddělení, Jablunkovská 160, třetí podlaží, číslo dveří 361 - 364.
Adresa pro doručování: Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku. Řešením je učinit oznámení na Policii ČR, městské policii nebo přímo u správního orgánu.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, přestupkové oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Drahomíra Szczuková, DiS.,
Funkce: vedoucí přestupkového oddělení

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

19.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku