Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Souhlas s podnájmem městského bytu


2. Základní informace k životní situaci

O podnájem bytu si může požádat nájemce v případě, že má vážný důvod byt dočasně neužívat. Podnájem bytu je upraven § 2274 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a platnou vnitřní směrnicí č. 1/2013 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince, která je k dispozici na webových stránkách http://www.trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php?id=find&fulltext=z%E1sady+pro+hospoda%F8en%ED+s+byty, popř. je k nahlédnutí v tištěné verzi viz bod. 7. Souhlas k podnájmu nelze udělit u bytů, které se nacházejí v domech, na jejichž rekonstrukci byla poskytnuta dotace. Jedná se o byty v domech: - čp. 105 Třinec - Dolní Líštná - byty č. 1 - 5, č. 7 - 10 čp. 604 na ul. Poštovní v Třinci - byty č. 1 - 29, č. 32 - 37 čp. 1270 na ul. Komenského v Třinci - čp. 211 a 279 na ul. Hraniční v Třinci - byty č. 2 a 3 čp. 49 Třinec - Konská - čp. 783 Třinec - Oldřichovice

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stávající nájemce dotčeného bytu.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nájemce bytu je oprávněn dát tento byt do podnájmu pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. O písemné žádosti nájemce o poskytnutí souhlasu k podnájmu bytu rozhoduje rada města po předchozím projednání v bytové komisi. Souhlas bude poskytnut ve výjimečných případech, mezi něž patří zejména dočasný pracovní či studijní pobyt nájemce v místě neumožňujícím každodenní dojíždění do Třince nebo vážný zdravotní stav bránící nájemci dočasně městský byt užívat. Souhlas k podnájmu může být nájemci udělen vždy na dobu určitou 1 roku a pouze v odůvodněných případech prodlužován opět o tuto dobu, maximálně však na dobu 5 let. Souhlas k podnájmu je udělován za podmínky uzavření dohody s nájemcem o zvýšení nájemného včetně úhrad za vybavení bytu na dvojnásobek po dobu podnájmu.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobním podáním žádosti o podnájem na předepsaném formuláři s uvedením důvodu pro dočasné neužívání bytu na podatelně MěÚ Třinec nebo listovní zásilkou na adresu MěÚ Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, popř. prostřednictvím datové schránky 4anbqsj.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Kancelář: č. 234 Tel: 558 306 282 E-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

? potvrzení o vážném důvodu byt dočasně neužívat (potvrzení od zaměstnavatele, o studiu, apod.)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy http://www.trinecko.cz/formulare/?id=SMM, popřípadě jsou k dispozici k vyzvednutí v kanc. 234, odbor správy majetku města, MěÚ Třinec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žadatel je vyrozuměn do 30dnů ode dne podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy

Má podnájemce nějaké právo na předmětný byt? Podnájemci nevzniká nárok na byt a po skončení podnájmu nemá nárok na náhradní podnájem. Veškeré práva a povinnosti k bytu má nájemce. Zemře-li dosavadní nájemce nebo mu skončí platnost nájemní smlouvy, podnájemce nemá žádné práva k předmětnému bytu.

20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. 234 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Ing. Markéty Ulmannové, nebo telefonicky na čísle 558 306 282, případně e-mailem marketa.ulmannova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města, MěÚ Třinec.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Telefon: 558 306 282 Mobil: Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku