Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Změna počtu osob žijících s nájemcem v městském bytě


2. Základní informace k životní situaci

Nájemce městského bytu je povinen písemně oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu zvýšení či snížení počtu osob žijících s nájemcem v bytě.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nájemce dotčeného městského bytu.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nájemce vyplní formulář "Oznámení změny osob žijících s nájemcem v městském bytě".

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněný formulář "Oznámení změny osob žijících s nájemcem v městském bytě": - podat osobně na MěÚ Třinec, ul. Jablunkovská 160, na odboru správy majetku města, v kanceláři č. 232 - podat na podatelně MěÚ Třinec - zaslat poštou na adresu: Městský úřad Třinec, odbor správy majetku města, ul. Jablunkovská 160, 739 61 Třinec nebo datovou schránkou 4anbqsj - zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: iveta.hrncarkova@trinecko.cz

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, ul. Jablunkovská 160, Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Iveta Hrnčárková Kancelář: 232 Tel: 558 306 286 E-mail: iveta.hrncarkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* občanský průkaz * případně pas * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není nutné) ? výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy http://www.trinecko.cz/formulare/?id=SMM, popřípadě jsou k dispozici v kanc. 232, odbor správy majetku města, MěÚ Třinec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30dnů od podání oznámení je provedena změna v evidenčním listě a úprava předpisu nájemného. Nový evidenční list je zaslán nájemci poštou.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to dle § 2272, odst. 1 a § 2273.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty; mimo jiné rozúčtování nákladů na služby, kdy § 12 ukládá příjemci služeb oznámit poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplní-li nájemce oznamovací povinnost (tj. oznámení změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě) zejména v případě zvýšení počtu osob ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost, což může vést k výpovědi z nájmu bytu.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace

Tato změna se týká pouze přihlášení nebo odhlášení osob, které v bytě skutečně žijí. Počet osob v bytě je nezbytným podkladem pro rozúčtování nákladů na poskytované služby spojené s užíváním bytu. Nevztahuje se na údaj o trvalém bydlišti (Př.: Daná osoba skutečně v městském bytě žije, ale trvalé bydliště má např. v Praze - tuto osobu je nutno přihlásit. Naopak daná osoba má na adrese městského bytu trvalé bydliště, ale fyzicky bydlí jinde - tato osoba se nepřihlašuje.).

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 232 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u paní Ivety Hrnčárkové, nebo telefonicky na čísle 558 306 286, případně e-mailem iveta.hrncarkova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Iveta Hrnčárková Telefon: 558 306 286 Mobil: Funkce: referent odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku