Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Refakturace oprav v nemovitostech města


2. Základní informace k životní situaci

Na základě přílohy k nájemní smlouvě o nájmu bytu, prostoru nebo prostoru sloužícího k podnikání město Třinec refakturuje nájemci provedené drobné opravy a běžnou údržbu, kterou je povinen hradit sám nájemce a město je provede na vlastní náklady.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nájemce bytu, prostoru nebo prostoru sloužícího k podnikání.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Město Třinec na základě přijaté faktury od dodavatele vystaví fakturu (refakturuje náklady) nájemci. Přílohou vystavené faktury nájemci je vždy kopie přijaté faktury, ze které se refakturace provádí. Vystavená faktura je doručována poštou doporučeně (v případě podnikajících osob i datovou schránkou).

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Fakturu je možno uhradit přiloženou složenkou, bankovním převodem či hotově na pokladně MěÚ Třinec. V případě dotazů a připomínek k vystavené faktuře kontaktujte osoby uvedené na faktuře.

6. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Pavlína Cemerková Kancelář: 236 Tel: 558 306 283 E-mail: pavlina.cemerkova@trinecko.cz Jméno: Margita Starzyková Kancelář: 233 Tel: 558 306 279 E-mail: margita.starzykova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* občanský průkaz * případně pas * obdržená faktura

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Doba splatnosti faktur je 21 dní.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit elektronicky.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud nájemce uplatní důvodnou námitku proti vystavené faktuře a tato bude uznána, bude vystaven opravný daňový doklad k původní faktuře.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

U faktur, které byly uhrazeny po datu splatnosti, se počítá úrok z prodlení v zákonné výši. Pokud tento nepřesahuje částku 100 Kč, nevymáhá se.

19. Nejčastější dotazy

Jak mám postupovat, pokud nejsem schopen fakturu uhradit do data splatnosti? Kontaktujte referenta správy majetku města - je možnost uzavřít dohodu o uznání dluhu a splátkách dluhu. Jak mám postupovat, pokud nesouhlasím s vystavenou fakturou? Námitky můžete uplatnit písemnou či ústní formou na odboru SMM.

20. Další informace

Pokud faktura není nájemcem uhrazena v termínu splatnosti, město Třinec přistupuje k vymáhání pohledávky a to písemnou výzvou k úhradě, telefonickou výzvou, SMS, elektronicky či osobně. Po marném uplynutí náhradní lhůty k úhradě je vymáhání pohledávky postoupeno právnímu oddělení. Drobné opravy a běžná údržba hraditelná nájemcem bytu, prostorů nebo prostorů sloužících podnikání je předmětem jedné z příloh nájemní smlouvy.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci: kanc. 236 u Ing. Pavlíny Cemerkové (telefonicky 558 306 283 nebo e-mailem pavlina.cemerkova@trinecko.cz) nebo v kanc. č. 233 u paní Margity Starzykové (telefonicky 558 306 279, 774 749 7864 nebo e-mailem margita.starzykova@trinecko.cz).

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Pavlína Cemerková Telefon: 558 306 283 Mobil: Funkce: rozpočtář odboru Jméno: Margita Starzyková Telefon: 558 306 279 Mobil: 774 749 864 Funkce: technik odboru

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku