Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Dlouhodobý pronájem/pacht prostor a prostor sloužících podnikání v majetku města


2. Základní informace k životní situaci

Město Třinec pronajímá prostory a prostory sloužící podnikání ve svém vlastnictví zejména na dobu neurčitou převážně s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Na žádost zájemce lze o délce výpovědní lhůty jednat. Nabídka prostorů je zveřejňována na úřední desce a webových stránkách města po dobu min. 15 dnů, http://trinecko.cz/smm/pronajem.php . Výběr nájemce je prováděn formou výběrového řízení, v ojedinělých případech předem určenému zájemci.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) - fyzická osoba podnikající - právnická osoba v zastoupení oprávněné osoby

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- zájemce nesmí mít vůči městu Třinec neuhrazený závazek - zájemce podá písemnou nabídku v termínu a s požadovanými údaji na podatelnu MěÚ Třinec v uzavřené obálce označené textem dle vybraného oznámení o záměru pronájmu zveřejněného na úřední desce a webových stránkách města http://trinecko.cz/smm/pronajem.php - nabídka bude otevřena a vyhodnocena v majetkoprávní komisi; v případě přijetí více než jedné nabídky na jeden prostor bude stanoveno pořadí zájemců - zpracovaný materiál bude následně předložen k rozhodnutí Radě města Třince a o výsledku jednání bude zájemce informován obratem; se zájemcem s vítěznou nabídkou bude uzavřena příslušná smlouva

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou nabídkou dle pokynů uvedených ve vybraném oznámení o záměru pronájmu na http://trinecko.cz/smm/pronajem.php osobním podáním na podatelnu MěÚ Třinec nebo listovní zásilkou na adresu MěÚ Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, PSČ 739 61, datovou schránkou 4anbqsj

6. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Kancelář: č. 237 Tel: 558 306 275, 774 749 863 E-mail: anita.dockalova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Pro zájemce vítězné nabídky * občanský průkaz * případně pas * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není vyžadováno) * výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Převážně do 30dnů ode dne podání nabídky.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Pro zájemce vítězné nabídky - odbor stavebního řádu a územního plánování MěÚ Třinec v záležitosti změny účelu využití předmětu nájmu a umístění reklamního zařízení - odbor dopravy MěÚ Třinec a architekt města v záležitosti umístění reklamního zařízení - odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Třinec, je-li předmět nájmu v objektu bez možnosti příjezdu automobilem

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že zájemce po podání žádosti bude muset z jakýchkoliv důvodů od své žádosti odstoupit, oznámí bez časového prodlení tuto skutečnost na odbor správy majetku města - telefonicky 558 306 275, 774 749 863 nebo e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: anita.dockalova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), v platném znění Vnitřní směrnice města č. 17/2013 "Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince" http://trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php?id=find&fulltext=Cen%EDk+pro+stanoven%ED+finan%E8n%EDch

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy

Kde mohu nalézt volné prostory ke své podnikatelské činnosti? Nabídku volných prostorů a prostorů sloužících podnikání naleznete na úřední desce, případně webových stránkách města na http://trinecko.cz/smm/pronajem.php Lze si podat žádost o pronájem prostorů tak, abych byl informován o jejich aktuální nabídce? Ano, žádost si lze podat volnou formou s uvedením identifikačních a kontaktních údajů žadatele, zamýšleným účelem využití, požadavkem na velikost prostorů i uvedením lokality. Tato žádost bude zaevidována na odboru správy majetku města a v případě, že se uvolní prostor vhodný pro žádaný účel využití, bude zájemce informován.

20. Další informace

Před podáním nabídky si lze na tel. číslech 558 306 275, 774 749 863 domluvit prohlídku.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 237 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Mgr. Anity Dočkalové, nebo telefonicky na číslech 558 306 275, 774 749 863, případně e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Telefon: 558 306 275 Mobil: 774 749 863 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku