Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Převod nájmu prostorů sloužících podnikání v majetku města


2. Základní informace k životní situaci

Město Třinec pronajímá prostory sloužící podnikání ve svém vlastnictví, a nájemce ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má právo po předchozím souhlasu vlastníka převést nájem v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti na třetí (nástupnickou) osobu. Souhlas vlastníka i smlouva o převodu nájmu vyžadují písemnou formu.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nájemce prostorů nebo prostorů sloužících podnikání, který má s městem Třinec uzavřenou příslušnou smlouvu.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- nájemce ani nástupnická osoba nesmějí mít vůči městu Třinec neuhrazený závazek - nájemce podá písemnou žádost, podepsanou rovněž nástupnickou osobou, která bude projednána v majetkoprávní komisi MěÚ Třinec a následně předložena k rozhodnutí Radě města Třince; o výsledku jednání budou nájemce i osoba, pro kterou je podnájem vyřizován, informováni obratem

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- písemnou žádostí doručenou na podatelnu MěÚ Třinec, osobně, listovní zásilkou na adresu MěÚ Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz nebo datovou schránkou 4anbqsj

6. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Kancelář: č. 237 Tel: 558 306 275, 774 749 863 E-mail: anita.dockalova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence nástupnické osoby

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Převážně do 30dnů ode dne podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Odbor stavebního řádu a územního plánování v případě, že se se změnou smluvní strany mění nebo upravuje sjednaný účel užívání předmětu nájmu.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: anita.dockalova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), v platném znění Vnitřní směrnice města č. 17/2013 "Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince" http://trinecko.cz/smm/pronajem.php .

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy

Když budu nástupnickou osobou a bude na mne převedena smlouva na prostory sloužící podnikání, musím dodržet sjednaný účel užívání těchto prostorů nebo si tento mohu změnit s ohledem na svou podnikatelskou činnost? Ano, sjednaný účel užívání je nutné dodržet. Na nástupnickou osobu podpisem smlouvy o převodu nájmu přecházejí veškerá práva a závazky plynoucí ze smluvního vztahu uzavřeného s nájemcem, který nájem převádí. Změna účelu užívání bez předcházejícího souhlasu vlastníka zakládá výpovědní důvod. V případě, že je zájem o změnu účelu užívání převáděného prostoru, je nezbytné o jeho změnu požádat. Změna účelu užívání prostorů bude projednána v majetkoprávní komisi a rada města následně rozhodne o záměru města změnit daný účel užívání na nový. Záměr změny účelu užívání a záměr pronájmu daných prostorů předem určenému zájemci budou v zákonné lhůtě min. 15 dní zveřejněny na úřední desce a webových stránkách města www.trinecko.cz.

20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 237 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Mgr. Anity Dočkalové, nebo telefonicky na číslech 558 306 275, 774 749 863, případně e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Telefon: 558 306 275 Mobil: 774 749 863 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku