Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Pronájem plochy objektu k umístění reklamy nebo anténního systému v majetku města


2. Základní informace k životní situaci

Město Třinec pronajímá plochy objektů k umístění reklamy nebo anténního systému na dobu neurčitou převážně s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Nabídky jsou zveřejňovány na úřední desce a webových stránkách města http://trinecko.cz/smm/pronajem.php , a to min. po dobu 15dnů. Výběr nájemce je prováděn formou výběrového řízení, v ojedinělých případech předem určenému zájemci.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) - fyzická osoba podnikající - právnická osoba v zastoupení oprávněné osoby

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- zájemce nesmí mít vůči městu Třinec neuhrazený závazek - zájemce dle vybraného oznámení o záměru pronájmu na http://trinecko.cz/smm/pronajem.php podá písemnou nabídku v termínu a s požadovanými údaji na podatelnu MěÚ Třinec v uzavřené obálce označené textem - nabídka bude otevřena a vyhodnocena v majetkoprávní komisi; v případě přijetí více než jedné nabídky na jeden prostor bude stanoveno pořadí zájemců - zpracovaný materiál bude následně předložen k rozhodnutí Radě města Třince a o výsledku jednání bude zájemce informován obratem; se zájemcem s vítěznou nabídkou bude uzavřena příslušná smlouva

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- písemnou nabídkou dle pokynů uvedených ve vybraném oznámení o záměru pronájmu na http://trinecko.cz/smm/pronajem.php ; osobním podáním na podatelnu MěÚ Třinec nebo listovní zásilkou na adresu MěÚ Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

6. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Kancelář: č. 237 Tel: 558 306 275, 774 749 863 E-mail: anita.dockalova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

? občanský průkaz ? případně pas ? plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není vyžadováno) ? výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Převážně do 30dnů od dne podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Pro zájemce vítězné nabídky - odbor stavebního řádu a územního plánování MěÚ Třinec v záležitosti změny účelu využití předmětu nájmu a umístění reklamního zařízení - odbor dopravy MěÚ Třinec v záležitosti umístění reklamního zařízení

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že zájemce po podání nabídky bude muset z jakýchkoliv důvodů od své nabídky odstoupit, oznámí tuto skutečnost na odbor správy majetku města - poštou nebo e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: anita.dockalova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), v platném znění Vnitřní směrnice města č. 17/2013 "Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince" http://trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php?id=find&fulltext=Cen%EDk+pro+stanoven%ED+finan%E8n%EDch

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy

Mám jako nájemce prostorů sloužících podnikání v objektu města možnost umístění reklamní tabule za nižší cenu? Jako nájemce prostorů sloužících podnikání na základě uzavřené smlouvy s městem Třinec máte možnost umístění 1 ks reklamní tabule na objektu zdarma, případně na přilehlém oplocení (záleží od stavu objektu, v němž se předmět nájmu nachází). Každá další reklamní tabule je za úhradu dle Vnitřní směrnice č. 17/2013 http://trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php?id=find&fulltext=Cen%EDk+pro+stanoven%ED+finan%E8n%EDch . Každé umístění reklamního zařízení vyžaduje písemný souhlas vlastníka a k zahájení řízení v dané věci je potřebná písemná žádost nájemce, doplněná o nákres, rozměry, barevné rozlišení i přesné znění textu. Více informací získáte na tel. číslech 558 306 275, 774 749 863.

20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 237 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Mgr. Anity Dočkalové, nebo telefonicky na číslech 558 306 275, 774 749 863, případně e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Telefon: 558 306 275 Mobil: 774 749 863 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku