Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby


2. Základní informace k životní situaci

Stavební zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vymezuje stavby, které nepotřebují žádné povolení, pro které postačí územní rozhodnutí a územní souhlas, které stačí ohlásit (po územním projednání) a které vyžadují stavební povolení. Vzhledem k tomu, že výčet těchto staveb je rozsáhlý a závislý na technickém řešení stavby, je vhodné způsob projednání každé stavby domluvit se zdejším stavebním úřadem.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník nebo jím zplnomocněná osoba

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti včetně podkladů nutných pro řádné posouzení

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou, telefonickou nebo emailovou komunikací a podáním vyplněné žádosti

6. Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným stavebním úřadem v katastrech města Třinec a v obcích Ropice a Vendryně je odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení stavebního řádu

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Vedoucí oddělení stavebního řádu Jméno: Bc. Iveta Sikorová Kancelář: 228 Tel: 558 306 232 E-mail: iveta.sikorova@trinecko.cz Pracovníci stavebního úřadu - řeší stavby na svém katastru - Podnikatelské stavby: k. ú. Tyra, Český Puncov, Kojkovice, Tyra (i soukr. stavby) Jméno: Bc. Iveta Sikorová Kancelář: 271 Tel: 558 306 232 E-mail: iveta.sikorova@trinecko.cz k. ú. Třinec a Konská - území TŽ Jméno: Bc. Martina Bajerová Kancelář: 269 Tel: 558 306 226 E-mail: martina.bajerova@trinecko.cz k. ú. Oldřichovice, Nebory, Ropice, Vendryně, Horní a Dolní Líštná Jméno: Bc. Monika Lancová Kancelář: 206 Tel: 558 306 229 E-mail: monika.lancova@trinecko.cz k. ú. Konská, mimo TŽ, Lyžbice, Karpentná a Guty, Jméno: Ing. Pavel Kohut, Kancelář: 202 Tel: 558 306 228 E-mail: pavel.kohut@trinecko.cz - Stavby občanů k. ú. Oldřichovice, Ropice a Horní Líštná Jméno: Ing. Marek Labaj Kancelář: 224 Tel: 558 306 231 E-mail: marek.labaj@trinecko.cz k. ú. Vendryně a Nebory Jméno: Jana Veselá Kancelář: 225 Tel: 558 306 287 E-mail: jana.vesela@trinecko.cz k. ú. Konská Jméno: Mgr. Jana Pietrová, Tel: 558306238, E-mail: jana.pietrova@trinecko.cz, k. ú.Lyžbice, Dolní Líštná Jméno: Ing. Pavla Franková Kancelář: 203 Tel: 558 306 237 E-mail: pavla.frankova@trinecko.cz ,k. ú. Guty, Karpentná Jméno: Bc. Tereza Jochymková, Kancelář: 202, Tel. 558306235, E-mail: tereza.jochymkova@trinecko.cz, k. ú. Horní Líštná, Kojkovice, Český Punkov + speciální stavební úřad dopravní pro silnice II. a III. tříd a místní komunikace Jméno: Eva Vitásková Kancelář: 230 Tel: 558 306 236 E-mail: eva.vitaskova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Údaje, ze kterých je možné zjistit, kde bude stavba umisťována, žadatel by měl mít ujasněno, jak bude stavba vypadat, popř. předložit dokumentaci stavebního záměru pro daný typ řízení plnou moc v případě podání žádosti v zastoupení

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/ - odkaz je třeba upravit na adresu konkrétního odboru nebo přímo odpovídajícího formuláře. Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na odboru stavebního řádu a územního plánování

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou uvedeny v příloze č. 17 a 18 zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a sazby jsou dle druhu stavby 250 - 20.000 Kč. Je-li umisťováno více staveb, vybířá se poplatek ve výši součtu jednotlivých staveb

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení, ve zvlášť složitých případech, zejména v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Účastníky územního řízení jsou: * Žadatel, * Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn * Dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kde má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě * Osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno * Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podle povahy povolovacího procesu budou po vás požadovány doklady, např.: * souhlas orgánu územního plánování, zda umístění stavby je v souladu s cíli územního plánování * projektová dokumentace stavby * stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby * závazná stanoviska dotčených orgánů * koordinované stanovisko * popis nebo dokumentace stavby * vyjádření, souhlasy účastníků řízení * kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb * hodnocení o obsahu radonu ve stavbě nebo na pozemku * doložení vlastnického nebo jiného práva

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou poštu epodatelna@trinecko.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu

16. Jaké jsou související předpisy

Prováděcí předpisy k stavebnímu zákonu jsou: * vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti * vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území * vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření * vyhl. č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech * vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb * vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu * vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby * vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu se podává u odboru stavebního řádu a územního plánování Měú Třinec, který o podaném odvolání uvědomí ostatní účastníky řízení a dále ho postoupí Krajskému úřadu v Ostravě, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 správního řádu a musí obsahovat údaje dle § 82 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.).

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za porušení stavebního zákona lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč (§ 178 - 179 stavebního zákona).

19. Nejčastější dotazy

Jaké stavby nevyžadují žádné povolení? Stavby, které nevyžadují povolení stavebního úřadu zjistíte kombinací § 79 (zde jsou uvedeny stavby, které nevyžadují územní projednání) a § 103 stavebního zákona (zde uvedené stavby nevyžadují ohlášení a stavební povolení). Stavby, které nevyžadují projednání se stavebním úřadem, musí být uvedeny v obou oddílech. Jak se provádí kolaudace stavby? Dokončenou stavbu, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení nebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení postačí v případě staveb, které jejich stavebníci staví pro sebe a stavbu tak mohli ovlivnit od návrhu po realizaci. Na základě oznámení provádí stavební úřad závěrečnou kontrolní prohlídku. Kolaudační souhlas je nutný v případě staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, stavba pro obchod apod. Stavby, které byly povoleny do 31.12.2006, se kolaudují podle předcházejícího zákona, vydává se tedy kolaudační rozhodnutí. Jak řeší stavební zákon tzv. "černé stavby"? Při zjištění nepovolené stavby stavební úřad v souladu s ustanovením § 129 SZ zahajuje řízení o odstranění stavby a současně také projednává se stavebníkem přestupek nebo správní delikt. Odstranění nařizuje stavební úřad z moci úřední správním rozhodnutím vlastníku stavby nebo i nájemci. Zákon však připouští možnost, že nepovolená stavba může být dodatečně povolena, ale jen v tom případě, že žadatel doloží, že stavba není v rozporu se záměry územního plánování, není provedena na pozemku, kde je to zakázáno, není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu a žadatel požádá o dodatečné povolení stavby se všemi podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Co dělat v případě, že chcete změnit užívání stavby? Změna v účelu užívání stavby nebo její části (např. sklepu na garáž v rod. domě, obchodu na kadeřnictví apod.) je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Stavební zákon v ustanovení o změně v užívání stavby pamatuje i na případy, které jsou svým způsobem problémové nebo se dotýkají práv třetích osob (restaurace, dílny). Takové případy se řeší ve správním řízení. Náležitosti žádosti o změnu v užívání stavby obsahuje vyhl. č. 526/2006 Sb. Má platný stavební zákon nějaké "novinky"? Novinkou jistě je veřejné projednání územního řízení, uvědomění účastníků řízení na úřední desce města a internetové úřední desce. Také v případě záměru stavět stavbu musí žadatel po podání žádosti o územní rozhodnutí nebo územní souhlas umístit na pozemku, kde chce stavět, informační ceduli o navrhované stavbě. Novým pojmem je také "autorizovaný inspektor". Jde o samostatnou vysoce odbornou osobu, která na základě smlouvy se stavebníkem vydává osvědčení, že navrhovaná stavba může být provedena, může dohlížet na provádění stavby a vydává odborný posudek pro vydání kolaudačního souhlasu. Příslušná řízení tím mohou být zkrácena. Nové se také může jevit provádění kontrolních prohlídek stavby, které provádí stavební úřad v průběhu provádění stavby. Plán kontrolních prohlídek stavby předkládá stavebník již při žádosti o stavební povolení, prohlídky by měly být stanoveny pro kontrolu určité etapy výstavby (např. založení stavby, před zakrytím těch částí, které po dokončení nejsou vidět apod.) Co se rozumí stavbou? Dle § 2 stavebního zákona se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. Změnami dokončené stavby je: * nástavba, kterou se stavba zvyšuje * přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojená s dosavadní stavbou * stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby

20. Další informace

Obecné informace lze získat na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) v části Územní plánování a stavební řád. Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Navazující typ řízení u stavebního úřadu

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení územního plánování

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Věra Pindurová Telefon: 558306225 Mobil:774749851 Funkce: vedoucí odboru Jméno: Bc. Iveta Sikorová Telefon: 558306232 Mobil:774749852 Funkce: vedoucí oddělení SŘ

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 01.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu

Datum není stanoveno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku