Informace pro původce odpadů

INFORMACE PRO PŮVODCE ODPADU - PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PODNIKÁNÍ, PŘI JEJICHŽ ČINNOSTI VZNIKAJÍ ODPADY


Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněné k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů (dále jen „původce odpadu“) je povinen nakládat s odpady v souladu s těmito právními předpisy:

·         Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

·         Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,

·         Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, 

·         Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,

Veškeré platné právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství naleznete na www.mzp.cz

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ


PŘEDÁNÍ ODPADU OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ (§ 12 zákona)

 

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

ODPADOVÝ HOSPODÁŘ (§ 15 zákona)

 

Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok, a provozovatel první a druhé fáze provozu skládky jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

 

ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ DLE DRUHŮ A KATEGORIÍ (§ 16 zákona)

 

Původce odpadů a oprávněná osoba jsou povinni zařazovat odpady podle druhů a kategorií. Odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Dále odpady zařazují podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká. Nejdříve se vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem; při tom se volí co nejurčitější označení odpadu.

 

Postup pro zařazování odpadů je stanoven vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.  

 

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pokud

a)    vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů,

b)    je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo

c)    je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.

 

ODDĚLENÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ PODLE DRUHŮ A KATEGORIÍ (§ 16 zákona)

 

Každý původce je povinen vzniklé odpady odděleně shromažďovat dle kategorií a druhů. Ze směsného komunálního odpadu musí být vždy vytříděny využitelné složky komunálního odpadu.

 

 

 

NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY (§ 16 zákona)

 

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

Formulář žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady můžete získat zde: Stáhnout soubor

VEDENÍ EVIDENCE O ODPADECH A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ (§ 39 zákona)

 

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.

Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

 

Evidence vždy obsahuje

a) datum a číslo zápisu do evidence,

b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

 

Ohlašování odpadů:

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

 

Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, zařízení, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby.

Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

 

Schéma ohlašování odpadů

Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností

Manuál pro ohlašování odpadů v roce 2017

 

EVIDENCE PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (§ 40 zákona)


Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí („ISPOP“) v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb.,   povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rozsah ohlašovacích listů stanoví vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku